KIHON WAZASHODAN-GI

SUWARI WAZA
Nukite
Atemi (Kasumi No-To)
Hiza Gatame
Hiki Otoshi
Aiki Nage
Kote Gaeshi
Gassho Dori
Ude Osae Dori
Mune Osae Dori
Uchi Komi Dori

HANTACHI WAZA
Yoko Katate Osae Dori
Yoko Morote Osae Dori

TACHI WAZA
Shuto Zeme
Atemi (Kasumi No-To)
Uto No-To
Hiki Otoshi
Aiki Nage
Kote Gaeshi Dori
Gassho Dori
Ude Osae Dori
Mune Osae Dori
Ude Mune Osae Dori
Uchi Komi Dori
Ushiro Zeme Otoshi
Kubi Jime Nage
Ushiro Kubi Jime Nage


HANBO WAZA

Nukite Dori
Uchi Komi Dori Nage
Uchi Komi Shiho Nage
Hara Gatame Nage
Hara Jime Otoshi
Kube Jime Gatame
Yoko Otoshi
Yoko Men Shiho Nage
Yoko Gaeshi Otoshi
Ude Maki Dori
Hara Dori Gakun
Yoko Kubi Jime Dori


NIDAN-GI

SUWARI WAZA
Kawa semi
Ude Osae Dori
Mune Osae Dori
Uchi Komi Dori
Kote Gaeshi Dori
Gassho Dori
Kote Dori

HANTACHI WAZA
Mae Ryote Osae Dori

TACHI WAZA
Kawa Semi
Maki Komi Dori
Aya Dori
Shuto Jime
Kote Gaeshi Dori
Gassho Dori
Ude Osae Dori
Mune Osae Dori
Uchi Komi Dori
Sakaki Gaeshi
Kude Gatame Omote
Kude Gatame Ura
Kote Dori
Uchi Komi Kote Dori
Mune Osae Kote Dori
Shiho Nage
Ushiro Shiho Nage


SANDAN-GI

SUWARI WAZA
Ude Osae Dori
Mune Osae Dori
Uchi Komi Dori
Kote Gaeshi Dori
Ryote Osae Aya Dori
Gassho Dori
Tsukimi Dori

HANTACHI WAZA
Yoko Katate Osae Dori
Yoko Morote Osae Dori
Ushiro Gyaku Kubi Jimi Dori

TACHI WAZA
Emon Dori
Ushiro Emon Dori
Ude Osae Dori
Mune Osae Dori
Kote Gaeshi Dori
Ryote Osae Aya Dori
Gassho Dori
Uchi Komi Dori
Tsukimi Dori
Kate Mune Osae Mochi Mawari
Ryote Mochi Mawari Dori
Mae Obi Hiki Dori
Ushiro Obi Hiki Dori
Ushiro Zeme Dori
Ushiro Nukite Dori
Ushiro Kubi Jimi Nage
Tanto Dori
Nuki Uchi Dori


YONDAN-GI

SUWARI WAZA
Ude Osae Dori
Mune Osae Dori
Kote Gaeshi Dori
Emon Dori

HANTACHI WAZA
Yoko Dori
Yoko Nini Dori

TACHI WAZA
Mune Osae Dori
Uchi Komi Dori
Ushiro Zeme Dori
Ushiro Nukite Dori
Yoko Men Uchi Dori
Oi Kake Dori
Hei Ko Dori
Kote Gaeshi Dori
Tanto Dori
Nuki Uchi Dori